counter O firme TechnikaPonuka prác Galéria Video Referencie Cenník
77777s.jpg
„Studňa je zložitý hydrogeologický proces ...“

Studne:

 • realizácia vŕtaných studní pre zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou pre podnikateľské subjekty, organizácie a súkromné rodinné domy
 • vyhľadávanie a vytýčenie vodného zdroja, vyvŕtanie vrtu, osadenie perforovanej rúry a obsypanie prirodzeným filtrom
 • návrh vodného čerpadla a príslušného zariadenia

Vrty na tepelné čerpadlá:

 • vŕtanie ponorným kladivom s priebežným pažením do hĺbky viac ako 100metrov

Hydrogeológia:

 • vyhľadávanie dostatočného množstva pitnej a úžitkovej vody pre obce a rodinné domy
 • posúdenie kvality čerpanej vody podľa STN 757 111
 • návrh a realizácia technológie na úpravu podzemnej vody pre pitné účely
 • návrh pásiem hygienickej ochrany a prevádzkových poriadkov
 • hydrogeologické posudky

Inžinierska geológia

 • komplexný inžiniersko-geologický prieskum pre všetky druhy podzemných, priemyslových, líniových, hydrotechnických a ekologických stavieb
 • posúdenie stability zosuvných území s návrhom sanačných opatrení
 • prieskum podložia základovej škáry

Čerpacie skúšky

 • "CS" existujúcich vodných zdrojov
 • overenie kvality a výdatnosti zdroja vody
 • čerpanie podzemnej vody za účelom znižovania hladiny v stavebných a výkopových jamách a podpivničených priestoroch

Prehliadka vrtov kamerou

 • Kamera je určená na monitorovanie vrtov a potrubí od DN 50 mm.
 • Priemer kamery je 25 mm.
 • Max. hĺbka vrtu,alebo potrubia 120 m.
 • DVD záznam z monitoringu.

Publikuj s

HYDRODRILLING s.r.o.
900 52 Kuchyňa 636
mobil: +421 905 414 616

info@hydrodrilling.sk